Avís legal
Catalan
French
Spanish

El present avís legal (en endavant "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal
d'Internet http://www.project23.info (en endavant, Web ") de Paco Jiménez Alcázar. amb domicili C/. Àngel Guimerà núm1, A 25617 La Ràpita (Lleida) i amb CIF 43728596F.

 

Legislació
Amb caràcter general les relacions entre JOAN BALDOMÀ RAFARTamb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de CASTELLÓ per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interposició o execució de les presents condicions contractuals.


Contingut i ús
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb PA DE MEL SL
El titular de la web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col · laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

Propietat intel · lectual i industrial
Els drets de propietat intel · lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JOAN BALDOMÀ RAFARTi, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de PA DE MEL SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

Enllaços (links)
La presència d'enllaços (links) a les pàgines web JOAN BALDOMÀ RAFARTté finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
(Model d'avís en què s'informa l'afectat la confidencialitat i protecció de dades en aportar les seves dades a través del web de l'empresa) Confidencialitat i protecció de dades.
Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, JOAN BALDOMÀ RAFARTinforma l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a PA D'MEL SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, JOAN BALDOMÀ RAFARTprecisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

 

Registre de fitxers i formularis
L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol · licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol · licitin dades de caràcter personal.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de JOAN BALDOMÀ RAFARTamb CIF B-22216337 i amb domicili a PL. Pla Fraga, C / Comunitat Valenciana s / n · 22520 Fraga (Osca), tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Exactitud i veracitat de les dades
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant JOAN BALDOMÀ RAFARTde qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. JOAN BALDOMÀ RAFARTno respon de la veracitat de les informacions que ens siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació. JOAN BALDOMÀ RAFARTes reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a JOAN BALDOMÀ RAFARTde responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per JOAN BALDOMÀ RAFARTsempre que procedeixi de fonts alienes a PA DE MEL SL.


Cookies
El lloc {WEB} no utilitza cookies, considerant com fitxers físics com informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De tota manera, l'usuari té possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal · lació d'aquests arxius.


Finalitats
Les finalitats de JOAN BALDOMÀ RAFARTsón el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les laborad d'informació.


Menors d'edat
En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, JOAN BALDOMÀ RAFARTsol · licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s'escau, per al tractament automatitzat de les dades.


Cessió de dades a tercers
Paco jiménez Alcázar no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.